บริษัท พิพิธชาญ จำกัด

บริษัท พิพิธชาญ จำกัด

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ และ พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม