แยกแยะข้อดี – ข้อเสีย ของการทำระบบกำแพงป้องกันดิน

แยกแยะข้อดี – ข้อเสีย ขอ งการทำระบบกำแพงป้องกันดิน

 

แยกแยะข้อดี – ข้อเสีย ของการทำระบบกำแพงป้องกันดิน Diaphragm Wall แบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction)

ซึ่งการก่อสร้างแบบนี้ คือ การขุดดินไปพร้อมกับการติดตั้งค้ำยันชั่วคราว (Temporary Strut Bracing) จากระดับขุดดินข้างบน (Layer แรก) จนถึงระดับขุดดินลึกสุด (Layer สุดท้าย) โดยข้อดีของของระบบการทำงานนี้ ได้แก่

  1. สามารถควบคุมและลดการเคลื่อนตัวของดินรอบๆ บ่อขุดที่กระทำต่อ Diaphragm Wall ด้วยการออกแบบระบบค้ำยันชั่วคราวมาช่วยรับแรง
  2. สามารถลดขนาดความหนาและความลึกของ Diaphragm Wall ลงไปได้เนื่องจากมีระบบค้ำยันชั่วคราวเข้ามาช่วยรับแรง ซึ่งต่างจากระบบที่เป็นกำแพงยื่น (เหมาะสำหรับงานขุดดินที่ไม่ลึกมาก) แต่ต้องแลกด้วย Diaphragm Wall ที่จะหนามากและมีความลึกมากกว่าระบบที่มีค้ำยันเข้ามาช่วย
  3. ขั้นตอนการขุดดินจากบนลงล่างและขั้นตอนงานก่อสร้างจากล่างขึ้นมาด้านบนไม่ซับซ้อน

แต่ระบบงานก่อสร้างแบบมีค้ำยันก่อสร้างจากล่างขึ้นบน (Bottom – Up Construction) มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ดังนี้

  1. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากต้องมีระบบค้ำยันชั่วคราวเข้ามาช่วยรับแรงดันดินด้านข้าง
  2. ระบบค้ำยันบางรูปแบบนั้นทำให้งานขุดดินเป็นไปได้ยาก เช่น ระบบค้ำยันที่ถี่เกินไป
  3. ใช้ระยะเวลาก่อสร้างมากขึ้น เนื่องจากต้องขุดดินไปด้วย และทำการติดตั้งระบบค้ำยันชั่วคราวไปด้วย ซึ่งระบบค้ำยันชั่วคราวนี้ก็จะมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานที่เยอะพอสมควร